Tag Archives for " Tìm Cộng Sự "

Tìm Cộng Sự – Vị Trí Technical Leader

Tìm Cộng Sự – Vị Trí Technical Leader

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển các website, phần mềm;
Kiến thức liên quan đến việc quản trị web, server windows và linux;
Thông tạo về PHP, HTML, CSS và Javascript;
Kỹ năng quản lý;
Khả năng tư duy logic và phân tích dữ liệu;
Khả năng nhận định và đánh giá vấn đề;
Khả năng tập trung vào các chi tiết;
Kỹ năng tổ chức công việc;
Khả năng đọc hiểu tiếng anh là bắt buộc;

>