Tag Archives for " Tuyển Dụng R&D "

Tuyển Dụng R&D

Tuyển Dụng R&D

Yêu cầu 6.5 Ielts hoặc các chứng chỉ khác tương đương.
Khả năng tư duy logic, phân tích dữ liệu.
Khả năng giao tiếp qua hình thức viết và nói.
Kỹ năng nhận định vấn đề và báo cáo.
Kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo.
Kỹ năng công nghệ thông tin.
Kỹ năng làm việc độc lập / Làm việc nhóm.

>